โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 18 ธันวาคม 20181 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   สถานที่   Administration  
  พฤศจิกายน   2018   แสดงเดือน
ธันวาคม   2018
  แสดงเดือน   มกราคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 48
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 49
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16   ดูสัปดาห์ 50
17  
   
ยุทธ์2_1.1_ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้AED
18  
   
ยุทธ์1_1.6.4_ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิงประชุมวางแผน ติดตามการบูรณาการงาน LTC กับภาคีเครือข่าย (ปีละ 2 ครั้ง)
19  
   
ยุทธ์2_1.1_ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้AED
20  
   
ยุทธ์2_6.1.2_พัฒนาบริการทางด้านคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อม ให้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
21  
   
ยุทธ์2_1.1_ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้AED
   
ยุทธ์4_1.4.2_ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรค
22  
23   ดูสัปดาห์ 51
24  
25  
26  
27  
   
ยุทธ์1_3.1_ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
28  
   
ยุทธ์1_16.1_จัดทำแบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
   
ยุทธ์1_7.2.1_โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง
29  
30   ดูสัปดาห์ 52
31  
   
ยุทธ์1_6.2.4_ควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาลเขาสมิง
     
วันนี้