โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 16 มิถุนายน 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤษภาคม   2019   แสดงเดือน
มิถุนายน   2019
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 22
3  
   
ยุทธ์1_2.1_ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ทันตสาธารณสุขสำหรับครูอนามัยโรงเรียน
4  
5  
6  
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 23
10  
   
ย4_1.1.15 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารพ.สต.ติดดาว กับ รพ.สต.ผ่านการประเมินระดับ 5 ดาว นอกอำเภอ(ก่อนรับประเมินจากทีมระดับจังหวัด)
11  
   
ยุทธ์1_6.2.4_ควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาลเขาสมิง
12  
13  
14  
15  
16   ดูสัปดาห์ 24
17  
18  
19  
20  
   
ยุทธ์1_1.6.9_โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
21  
   
ยุทธ์1_1.6.9_โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
22  
23   ดูสัปดาห์ 25
24  
25  
26  
27  
28  
   
ย4 1.1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาล ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
   
ยุทธ์1_7.2.1_โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง
29  
30   ดูสัปดาห์ 26
      
วันนี้