โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2022   แสดงเดือน
ธันวาคม   2022
  แสดงเดือน   มกราคม   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
   
ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 3)
   
ประเด็น 4_2.3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
2  
   
ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
   
ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 4)
3  
4   ดูสัปดาห์ 48
5  
   
ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
6  
7  
   
ประเด็น 4_5.3.9 อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เชิงป้องกันและเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง
8  
9  
10  
11   ดูสัปดาห์ 49
12  
13  
   
ประเด็น 1_4.2.3 มหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2566
14  
   
ประเด็น 1_4.2.3 มหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2566
   
ประเด็น 4_5.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายในประชนชน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประจำปี 2566
15  
   
ประเด็น 1_5.3 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
   
ประเด็น 4_5.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายในประชนชน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประจำปี 2566
16  
   
ประเด็น 4_5.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายในประชนชน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประจำปี 2566
17  
   
ประเด็น 4_2.1.5 ประชุมจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
18   ดูสัปดาห์ 50
19  
20  
   
ประเด็น 2_5.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
21  
   
ประเด็น 2_5.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 51
26  
   
ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 1)
27  
28  
29  
30  
   
ประเด็น 2_3.2 ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
31  
   
ประเด็น 2_3.2 ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
วันนี้