โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 4 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2022   แสดงเดือน
ธันวาคม   2022
  แสดงเดือน   มกราคม   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
   
ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 3)
   
ประเด็น 4_2.3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (ครั้งที่ 1)
2  
   
ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
   
ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 4)
3  
4   ดูสัปดาห์ 48
5  
   
ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
6  
7  
08:30
12:00
ประเด็น 4_5.3.9 อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เชิงป้องกันและเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง (รุ่นที่ 1)
13:00
16:30
ประเด็น 4_5.3.9 อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เชิงป้องกันและเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง (รุ่นที่ 2)
8  
9  
10  
11   ดูสัปดาห์ 49
12  
13  
   
ประเด็น 1_4.2.3 มหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2566
14  
   
ประเด็น 1_4.2.3 มหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2566
   
ประเด็น 4_5.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายในประชนชน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 1)
15  
   
ประเด็น 1_5.3 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
   
ประเด็น 4_5.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายในประชนชน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2)
16  
   
ประเด็น 4_5.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายในประชนชน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 3)
17  
   
ประเด็น 4_2.1.5 ประชุมจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
18   ดูสัปดาห์ 50
19  
20  
   
ประเด็น 2_5.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
21  
   
ประเด็น 2_5.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 51
26  
   
ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 1)
27  
28  
29  
   
ประเด็น 4_5.3.2 ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาสมิง
30  
   
ประเด็น 2_3.2 ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
31  
   
ประเด็น 2_3.2 ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
วันนี้