โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 4 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กุมภาพันธ์   2023   แสดงเดือน
มีนาคม   2023
  แสดงเดือน   เมษายน   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
3  
   
ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
4  
5   ดูสัปดาห์ 9
6  
7  
13:00
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
8  
08:30
16:30
ประเด็น 4_1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ(รุ่น4)
9  
10  
08:30
16:30
ป4_2.1.4 โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเสริมสร้าง วินัยข้าราชการ ปีงบประมาณ 2566
11  
12   ดูสัปดาห์ 10
13  
08:30
16:30
ป4_2.1.4 โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเสริมสร้าง วินัยข้าราชการ ปีงบประมาณ 2566
14  
13:00
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
15  
16  
17  
18  
19   ดูสัปดาห์ 11
20  
21  
08:00
18:00
ป4_1.2.1 รับการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแบบลดรูป (adjust survey)
22  
   
ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 2)
23  
24  
08:30
ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ
25  
26   ดูสัปดาห์ 12
27  
08:30
ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ
13:00
16:30
ประเด็น 2_1.3.2 ประชุมคณะทำงานเตรียม ซ้อมแผนรับสถานการณ์ อุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่
28  
   
ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 2)
13:00
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
29  
30  
   
ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 1)
31  
   
ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
08:30
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
 
วันนี้